top of page

Diverse dokumenter

Menighedens vedtægter

 

Download vedtægterne her.

§ 1. Navn

Menighedens navn er, Luthersk Missions Frimenighed i Tarm kaldet Tarm Frimenighed

 

§ 2. Grundlag

Menigheden bygger sit arbejde på

- de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.

- de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nicænokonstantinopolitanske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

 

§ 3. Formål 

Menighedens formål er at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker kan møde ordet fra Gud uanset alder og baggrund. Gennem forkyndelse, undervisning og sakramenter skal budskabet om Jesus formidles, så mennesker kommer til tro, opbygges og lever i efterfølgelse af ham med forpligtelse på hjem, menighed og mennesker i øvrigt. Menighedens virke skal opmuntre til og give mulighed for at den enkelte kan tjene i tro og kærlighed med de nådegaver, Gud giver, så mennesker vindes for og bevares i Kristus lige fra naboen til mennesker i andre lande.

 

§ 4. Organisation

Menigheden er stiftet den 16. maj 2004 som en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed, tilknyttet Luthersk Mission som en organisatorisk del af Vestjyllands Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Mission jf. landslovene §§ 4 og 6, hvilket indebærer hel og fuld delagtighed i LM-aktiviteter og -initiativer på afdelings- og landsplan.  

 

§ 5. Medlemskab 

 1. Optagelse som medlem sker for udøbte gennem dåb i menigheden og for døbte gennem ansøgning. Dåb sker altid under forudsætning af oplæring i den kristne tro.

 2. Ansøgning om optagelse rettes til ældsterådet. Medlemskabet omfatter hjemmeboende børn under 18 år.

 3. Som medlem kan optages enhver, som er døbt eller døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som i tro og livsførelse bekender sig til troen på Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som deltager i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis.

 4. Medlemmer deltager normalt i menighedens liv gennem gudstjenester og generalforsamling. Ethvert medlem bidrager ud fra sine muligheder, evner og nådegaver til at virkeliggøre menighedens formål inden for menighedens grundlag.

 5. Stemmeret og valgbarhed opnås ved det fyldte 18. år. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden uden stemmeret, optagelse sker ved en uformel samtale med en ældsterådsrepræsentant. Når et medlem overgår til at have stemmeret, har det en samtale med en repræsentant for ældsterådet.

 6. Udmeldelse af menigheden sker skriftligt til ældsterådet.

 7. Kommer et medlem i permanent modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære, kan et flertal i ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab. Dette er begrundet i beskrivelsen af, hvilke opgaver ældsterådet varetager i § 7, stk. 2. Dette skal ske skriftligt og begrundet. Medlemmet kan inden 4 uger begære et konfliktråd nedsat af parterne (ældsteråd og medlem) samt bisiddere for begge parter. Medlemmet har også mulighed for at anke afgørelsen til Afdelingsstyrelsen i Vestjylland.  (Jf. § 9.1). 

 

§ 6. Generalforsamling 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed. Mødet indkaldes af menighedsrådet med mindst seks ugers varsel og dagsorden udsendes mindst 10 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, samt kandidatforslag til valg skal være menighedsrådet i hænde senest tre uger før.

 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 2/3 af ældsterådets eller menighedsrådets stemmeberettigede medlemmer eller 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og dagsorden udsendes mindst 7 dage før. Forslag til behandling skal være menighedsrådet i hænde senest 10 dage før. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes indenfor en måned.

 3. Valg og afgørelser ved afstemning afgøres med absolut flertal, hvilket vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning, og alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det.  

 4. Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med §§ 2 og 3.

 5. På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Årsberetninger fra menighedsrådet, ældsterådet og evt. ansatte

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.         

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg:

  • Ældsteråd inkl. 1 suppleant

Valg af ordinært ældsterådsmedlem og ældsterådssuppleant foretages i én valghandling, suppleanten er valgt for et år ad gangen

 • Menighedsråd inkl. 1 suppleant

Valg af ordinært menighedsrådsmedlem og menighedsrådssuppleant foretages i én valghandling, suppleanten er valgt for et år ad gangen

 • Repræsentantmødet i Vestjyllandsafdeling, LM – hvert andet år (lige år)

  • Revisorer, som ikke kan være medlemmer af menighedsrådet eller ældsterådet.

  • Evt

 

§ 7 Ledelse

 1. Ældsteråd.

  1. Menigheden ledes af et ældsteråd bestående af 3 mænd, som vælges af menighedens medlemmer. Deres funktionsperiode er to år. Henholdsvis en og to personer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. De valgte ældste indsættes som ældste under bøn og håndspålæggelse.

  2. Ældsterådet varetager hyrde- og lærefunktionen, herunder ansvaret for forkyndelse af Guds ord, forvaltningen af sakramenterne, udøvelse af sjælesorg og menighedstugt. Alle ældste kan forvalte sakramenterne, samt forrette andre kirkelige handlinger.

  3. En ældste skal være medlem af menigheden samt opfylde de bibelske krav til åndelige ledere.

  4. Minimum 3 stemmeberettigede medlemmer kan stille et mistillidsvotum til ældsterådet. Et mistillidsvotum skal vedtages af minimum 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt som beskrevet i §6, stk. 2.

  5. Ældsterådet holder egne møder og konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og næstformand på dets første møde efter hver ordinær generalforsamling. Beslutninger træffes normalt ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  6. Kommer en ældste i permanent modstrid med menighedens vedtægter, eller i modstrid med de bibelske krav til åndelige ledere, skal vedkommende afsættes. Dette skal ske skriftligt og begrundet. Den ældste kan inden 4 uger begære et konfliktråd nedsat af parterne (ældste og afdelingsstyrelse) samt bisiddere for begge parter. Afdelingsstyrelsen har den endelige afgørelse. Se § 9. Dennes afgørelse skal ske skriftligt og begrundet.

  7. En lønnet præst i menigheden er medlem af ældsterådet, men uden stemmeret. Ved evt. yderligere ansættelse kan vedkommende indgå i menighedsrådet eller ældsterådet evt. begge råd. Dog uden stemmeret.

 2. Menighedsråd

  1. Menighedsrådet består af 3-5 personer. Menighedsrådet beslutter antallet af menighedsrådsmedlemmer. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger på generalforsamlingen menighedsmedlemmer til at indgå i menighedsrådet. Deres funktionsperiode er 2 år. Ved det første valg trækkes lod om, hvem der er valgt for 1 år og hvem, der er valgt for 2 år.

Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes at mindst halvdelen af de valgte, er kvinder.

 1. Menighedsrådets opgave er først og fremmest at drage omsorg for menighedens liv og virke samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver og ressourcer, Herren skænker.

 2. Såfremt en menighedsrådsmedlem kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter, gælder samme regel som for menighedens andre medlemmer. Se § 5 stk. 7.

 3. Et menighedsrådsmedlem indsættes ved forbøn og håndspålæggelse af ældste.

 4. Menighedsrådet er menighedens praktiske og økonomiske ledelse. Rådet fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol. Menighedsrådet konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og næstformand på dets første møde efter hver ordinær generalforsamling. Beslutninger træffes normalt ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ældsterådsmedlemmer kan deltage i menighedsrådets møder, dog kun med én samlet stemme.

 5. Beslutning om lønnede ansættelser, samt andre store økonomiske opgaver skal godkendes ved en ordinær generalforsamling. Derudover skal der dog på forhånd indhente godkendelse af ansættelse hos afdelingsstyrelsen, jf. landsvedtægterne § 10.4.

 

§ 8. Tegningsret mv

 1. Formand og næstformand i ældste- og menighedsråd repræsenterer menigheden i forhold til ansvarsfordelingen i § 7, stk 1, nr. 2 og § 7, stk. 2, nr. 2 og 5. Formand og næstformand i menighedsrådet tegner i forening menigheden juridisk med deres underskrift. Ældsteråd og evt. ansatte præster underskriver dog religiøse attester og lignende.

 2. Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse (jf. kriteriet i § 6, stk. 3), evt. ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland. For så vidt angår brugsret og ejendomsret over fast ejendom, henvises til Luthersk Missions landslove §12.

 3. Der påhviler ikke ældsterådets medlemmer, menighedsrådsmedlemmer, ansatte medarbejdere eller medlemmer af frimenigheden nogen personlig hæftelse.

 4. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 § 9. Tilsyn med Tarm Frimenighed

 1. Luthersk Missions Afdelingsstyrelse i Vestjylland fører tilsyn med menigheden og dens ledelse og fungerer derudover som appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed.

 2. Menigheden anvender Luthersk Missions prædikanter.

 3. Afdelingsstyrelsen godkender menighedens vedtægter.

 

§ 10. Menighedens opløsning 

 1. I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk Missions Vestjyllandsafdeling.

 2. Opløsning skal besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som indkaldes som beskrevet i § 6, stk. 2.

bottom of page